Telefon: 06 20 503 6250    Email: info@paragvari.hu

Iskolánkért Emlékplakett 2022

  • paragvari.hu
  • 2022. június 18.

2005-ben, az iskola 100 éves jubileuma tiszteletére "Iskolánkért Emlékplakettet" alapítottunk, melynek első nyolc példányát azok a már nyugdíjas kollégák és igazgatók vehették át a jubileumi ünnepségeken, akik a gyermekekért, az iskoláért kiemelkedően sokat tettek.

Így részesült e kitüntetésben az alapító domonkos rend képviselője, az iskola volt igazgatói, valamint azok a ma már nyugdíjas kollégák, akik az iskola két alapvető különlegességét, a zenei és a nyelvi tagozatot fél évszázaddal ezelőtt megálmodták, megalapozták, és útjára indították. A 2007-es évtől kezdve minden évben két pedagógus részesül ebben az elismerésben, egy alsó és egy felső tagozatos nevelő. Azok a kollégák nyerték el e kitüntetést, akiknek szakmai munkáját, tehetséggondozó tevékenységét, az iskoláért való önfeláldozását, kollégákkal való együttműködését, segítőkészségét és emberségét a nevelőtestület legkiemelkedőbbnek, legpéldamutatóbbnak találta.

Az emlékplakettet a tantestület tagjainak titkos szavazata alapján 2022-ben az alsó tagozatban dolgozó pedagógusok közül Horváth Andrea tanárnő kapta.

Horváth Andrea 1983-tól kezdve tanít iskolánkban és évtizedek óta a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola szolfézstanára.

Pedagógusi pályáján sokszínű, az iskolai élet szinte minden területére kiható feladatokat végez. Az alsó és felső tagozat munkájában is aktívan közreműködik. Éveken keresztül osztályfőnöki feladatokat vállalt. Aktív szereplője volt iskolánkban a korai nyelvoktatás bevezetésének. A társadalmi elvárásokhoz igazodva már az 1. évfolyamtól a tanulók idegen nyelvi oktatását vállalta és végezte lelkiismeretesen. Keze alól évről évre több tanítvány kerül ki, aki a felsőbb évfolyamokon a mindennapi nyelvoktatást, az emelt szintű nyelvoktatást választja.

Zenei tagozatunk munkáját ének-zenei képzettségével, illetve művészi képességével is segíti. Zeneis rendezvényeink segítője, támogatója. Szolfézstanárként az alsó tagozatos tanulók zenei képességfejlesztését, illetve hangszeres képzésük segítését, támogatását vállalta magára.

Horváth Andrea 40 évnyi pedagógusi munkája nyomot hagy iskolánkban. Lelkiismeretes, gyermekcentrikus, empatikus személyisége, a művészetek iránti alázata példa- és mintaértékű pedagógusaink előtt.

Iskolájához hű és azért mindig tenni akaró munkájával kivívta a nevelőtestület megbecsülését, tiszteletét.

40 évnyi pedagógusmunkája, hivatásként megélt nevelőtevékenysége végén, nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok szép élményt kívánunk!

Az emlékplakettet idén a felső tagozatban dolgozó pedagógusok közül Parais István intézményvezető-helyettes érdemelte ki.

Parais István pályájának több, mint két évtizedét töltötte iskolánk pedagógusaként. Munkájának köszönhetően iskolánk oktatási rendszerében 1990-től ismét megjelent a tánc (néptánc) és a műveltségi részterülethez szorosan kapcsolódó drámajáték. Az általa létrehozott és publikált oktatóanyagot a mai napig használják sok-sok óvodában és iskolában a tánc- és drámafoglalkozásokon. Tananyaga a gyerekek természetes játékigényére és kreatív gondolkodás-cselekvés, a közös alkotás élményére épít, a személyiséget kiteljesítő módon. A tánc és dráma területén elért pedagógiafejlesztő munkára építve továbbképzéseket, szakmai bemutatókat, fórumokat szervezett a régióban dolgozó kollégáknak.

Munkája nyomán 1990-ben tehetséggondozó programként, az iskola szakköri keretében indult útjára a Néptáncműhely. A táncegyüttes a hagyományos folklór és a társművészetek, modern művészetek harmóniáját teremtette meg. Tagjaiból nemcsak az iskolás évekre, hanem hosszan, a mai napig is tartó barátságok alakultak. A fiatalok a táncot és egyéb művészeteket értő, szerető és több esetben átörökítő felnőttekké váltak.

2000-ben az előző 10 év tapasztalataira, közös munkájára alapozva megalakult iskolánkban a Kreatív Tanárműhely, melyet hasonló gondolkodású és pedagógiai elveket valló kollégák alkottak meg. Munkájukat a projektszellem határozta meg, közösen dolgoztak: iskolavezetők, tanárok, technikai alkalmazottak, szülők, gyerekek és külsős segítők. Az egész tanévet átfogó működésük eredményeként mindig egy komplex művészeti bemutatót hoztak létre. A projekt lényege az volt, hogy a közös, alkotó gondolkodáson keresztül, az élményben gazdag feladatok segítségével, a benne résztvevő közösség és egyén kibontakoztathassa tehetségét, kreativitását.

Intézményvezető-helyettesként a mindennapi életünk, működésünk alapjait segíti biztosítani. Szakmai tudását iskolai rendezvényeink előkészítésénél, lebonyolításánál kamatoztatja. A Paragváriban végzett munkáját, az általa elért eredményeket kollégái tisztelik, szakmai tudását elismerik. További életéhez jó egészséget, élményekben gazdag éveket kívánunk!